NEPSY –terapeutilla on integratiivinen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan sekä systeemiseen psykoterapiaan pohjautuva taustateoreettinen viitekehys, ja siitä syystä ymmärrys käyttämiensä lukuisten näyttöön perustuvien tekniikoiden ja interventioiden vaikutusmekanismeista. NEPSY -terapeutti on terapiasuhteen ammattilainen, joka osaa määritellä ja hyödyntää asiakkaiden kanssa hänelle yksilöllisesti soveltuvia menetelmiä, yksittäisistä interventioista laajempiin tekniikoihin, jotka voivat olla esimerkiksi ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia, luovia, perheterapeuttisia, sosiokognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia tai muita psykososiaalisen ohjauksen ja neuvonnan menetelmiä. NEPSY –terapeutti ymmärtää myös käyttämiensä erilaisten menetelmien mahdolliset interaktiot – ottaen huomioon myös asiakkaan muu mahdollinen lääketieteellinen hoito ja kuntoutus.

NEPSY –terapeutti 25 op

  • Neuropsykologian perusteet (3 op)
  • Aikuispsykiatria (5 op)
  • Kliiniset interventiot 2 (5op)
  • Neuropsykiatria 2 (5 op)
  • Integratiivinen psykoterapia 2 (5 op)
  • Vapaavalintaiset opinnot (2 op)